Regulamin

1) NIEDOZWOLONE JEST UPUBLICZNIANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE I GDZIEKOLWIEK NA PORTALU, SWOICH DANYCH OSOBOWYCH (numeru tel. adresu zamieszkania, adresu e-mail, GG, linków do stron itd.) NIE PRZESTRZEGANIE TEGO WI?ZA? SIE BEDZIE Z RÓ?NYMI KONSEKWENCJAMI, DO USUNI?CIA Z PORTALU W??CZNIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2) ZAKAZ WSTAWIANIA I UPUBLICZNIANIA ZDJ??, OG?OSZE?, KOMENTARZY itp. O MOCNO EROTYCZNEJ CZY PORNOGRAFICZNEJ TRE?CI. CZY MAJACYCH FORM? OG?OSZE?, PROPOZYCJI SEKSUALNYCH TYPU "SZUKAM SPONSORA" itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                               3) DO GRUPY MO?E NALE?E? KA?DY POWY?EJ 16 ROKU ?YCIA. ADMINISTRATOR MA PRAWO DO WERYFIKACJI WSZELKICH MATERIA?OW ZAMIESZCZANYCH NA PORTALU. ZDJ??, TRE?CI, TO?SAMO?CI U?YTKOWNIKA itp. W DOWOLNYM CZASIE MO?E POPROSI? U?YTKOWNIKA O POTWIERDZENIE AUTENTYCZNO?CI NIEKTÓRYCH DANYCH CZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO MATERIA?ÓW, U?YWAJ?C DO TEGO DOST?PNYCH MU NARZ?DZI. BRAK ZGODY B?DZ REAKCJI U?YTKOWNIKA NA WEZWANIE UZNANE ZOSTANIE ZA ?AMANIE REGULAMINU.                                                                                                                                                                                                                                                    4) PROMOWANIE STRON INTERNETOWYCH NIEZWI?ZANYCH Z PORTALEM, ROZSY?ANIE SPAMU, UMIESZCZNIE TRE?CI O CHRAKTERZE KOMERCYJNYM TAKICH JAK np: REKALMY. BEZ ZGODY ADMINISTRACJI JEST ZABRONIONE !                                                                                                                                                                                                                                                                                         5) PORTAL JEST DO?? TOLERANCYJNY ALE WYMAGANA JEST OGÓLNA KULTURA. ODNOSIMY SI? DO SIEBIE Z SZACUNKIEM. ?ADNEGO CHAMSTWA, CWANIACTWA, WULARYZMÓW I PRZEDE WSZYSTKIM UBI?ANIA INNYM. ZABRONIONE JEST PUBLIKOWANIE NA ?AMACH SERWISU TRE?CI NARUSZAJ?CYCH POLSKIE LUB MI?DZYNARODOWE PRZEPISY PRAWA, DOBRE OBYCZAJE LUB NORMY MORALNE.                                                                                                                                                                                       6) NIE TOLERUJEMY WSZELKIEGO RODZAJU DYSKRYMINACJI ( RASOWEJ, ETNICZNEJ, WYZNANIOWEJ CZY ZE WZGL?DU NA ORIENTACJ? SEKSUALN? B?DZ POGL?DY POLITYCZNE itp.)                                                                                                                                                                                                             7) JEDNA OSOBA MO?E POSIADA? TYLKO JEDNO KONTO W SERWISIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA POSIADANIA WIECEJ KONT NI? JEDNO PRZEZ KTÓREGO? Z U?YTKOWNIKÓW. MOG? ZOSTA? USUNI?TE WSZYSTKIE JEGO KONTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        8) WSZELKIE ?AMANIE REGULAMINU NALE?Y ZG?ASZA? ADMINISTRACJI ZA POMOC? OPCJI Zg?o? ?amanie regulaminu DOSTEPNEJ PRZY KA?DYM PROFILU (U?YWAMY JEJ W PROFILU OSOBY ?AMI?CEJ REGULAMIN) PRZY ZG?OSZENIU PROSIMY SZCZEGÓ?OWO OPISA? POWÓD ZG?OSZENIA.                                                                           KONTAKT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Z INNYMI WA?NYMI SPRAWAMI PROSIMY ZG?ASZA? SI? DO ADMINISTARCJI ZA POMOC? OPCJI KONTAKT DOST?PNEJ W PASKU G?OWNEGO MENU.                                                                                                                                                                                                                                                                9) KONTA NIE U?YWANE PRZEZ 6 MIESI?CY OD OSTATNIEGO ZALOGOWANIA MOG? ZOSTA? USUNI?TE. USUNI?TE MOG? BY? TAK?E KONTA "PUSTE" CZYLI NIE ZAWIERAJ?CE ?ADNYCH FOTEK I INFORMACJI O SOBIE B?DZ ZNIKOM? ICH ILO?C.                                                                                                                                                                                                                                                                                       10) OSOBY NIE PRZESTRZEGAJ?CE REGULAMINU PONIOS? KONSEKWENCJE W ZALE?NO?CI OD RODZAJU PRZEWINIENIA.OD OSTRZE?ENIA PO CA?KOWITE USUNI?CIE KONTA Z PORTALU. U?YTKOWNIK MO?E TAK?E MIE? CZASOWO DO ODWO?ANIA DEZAKTYWOWANE KONTO NA PORTALU B?DZ DOST?P DO PEWNYCH US?UG W SERWISIE. JAK I CZASOWO ODEBRANY STAUS VIP. DOST?P DO PEWNYCH US?UG W PORTALU MO?E BY? RÓWNIE? ZABLOKOWANY NA STA?E.                                                                                                                                                                                                                                                 OSOBA ?AMI?CA REGULAMIN MO?E BY? O TYM POINFORMOWANA W POSTACI OSTRZE?ENIA ALE NIE S? ONE REGU?? I NIE B?D? STOSOWANE W KA?DYM PRZYPADKU. KA?DE PRZEWINIENIE JEST ROZPATRYWANE INDYWIDUALNIE W ZALE?NO?CI OD OKOLICZNO?CI. ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO USUWANIA Z PORTALU NIEPO??DANYCH OSÓB BEZ ?ADNYCH OSTRZE?E? I INFORMACJI ( ZW?ASZCZA W RA??CYCH I NAGMINNYCH PRZYPADKACH ?AMANIA REGULAMINU ) REGULAMIN MO?E BY? W CZASIE ISTNIENIA SERWISU "MODYFIKOWANY" W ZALE?NO?CI OD POTRZEB I ZA KA?DYM RAZEM POJAWI SI? O TYM "INFO". INNE WA?NE INFORMACJE NA PASKU G?ÓWNEGO MENU W  WA?NE INFORMACJE.


Logowanie
Login:
Hasło:
Zapamiętaj mnie
Facebook zaloguj

Rejestracja
Zapomniałeś hasła?

Online: 1
Online zalogowanych: 0
Członków: 1923
Kobiet: 367
Mężczyzn: 1552